شرکت نظافتی
گل آذین میرداماد

نظافتچی روزمزد

خانم و آقا

نظافت منزل ونظافت محل کار

شرکت خدماتی نظافتی

خدمتکار خانم ثابت روزانه

از یک روز در هفته تا شش روز در هفته 

با کیفیت و بیمه حوادث

خدمتکار شبانه روزی

با 15 سال سابقه درخشان
در یک مکان ثابت
و با یک مدیریت واحد
شرکت خدماتی نظافتی
نظافت منزل و محل کار

کیفیت و بیمه حوادث

با قرارداد شرکت
وبا بیمه حوادث واقعی از شرکت بیمه ایران

اعزام نظافتچی به سراسر تهران

با 15 سال سابقه درخشان
در یک مکان ثابت و با یک مدیریت واحد
شرکت خدماتی نظافتی
نظافت منزل و محل کار

سابقه درخشان

یک شرکت نظافتی با سابقه درخشان درزمینه نظافت منزل و محل کار میباشد که درمدت 14 سال فعالیت مستمر با انجام بیش از 37 هزارمورد نظافت منزل ومحل کارتوانسته ایم، به اندازه ای اعتماد شما عزیزان را به شرکت نظافتی خود جلب کنیم که امروز بتوانیم به این حجم اعتماد مفتخر و خرسند وراضی باشیم